lu.se

Metalund

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om Metalund

Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle 2007-2016

Metalund är ett kompetenscentrum vars forskning syftar till att öka kunskaper och förståelse av olika miljöfaktorers påverkan på folksjukdomar.

Metalund har valt att fokusera sitt forskningsprogram på faktorer i arbetsmiljö och yttre miljö som är av väsentlig betydelse för de stora folksjukdomarna. Exempel på sådana exponeringar är luftföroreningar (inklusive nanopartiklar), fysisk belastning, buller, psykologisk stress, tungmetaller och persistenta miljögifter. Projektgrupper som arbetade med dessa frågor (se menyn i vänsterspalten) etablerades vid projektets start. Under projektets gång har nya tvärdisciplinära satsningar gjorts till exempel vad gäller Äldre i arbetslivet och Arbete i hetta.
Projektets första period var i stor utsträckning inriktad mot riskfaktorer och den andra perioden i stor utsträckning mot implementering.

Integrationen mellan teknik och medicin är viktig för forskningsprocessen då riskfaktorer identifieras. Det är också nödvändigt att kunskaper om samband mellan miljöfaktorer och hälsa finns med tidigt i utvecklings- och designprocesser av nya teknologier, produktionssystem och produkter för en hälsomässigt hållbar utveckling. Metalund ger en sådan integration och stärker därmed förutsättningarna för innovativ forskning, proaktivitet och prevention.

Metalund består av forskargrupper vid Arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten och Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola. Grupperna kommer att arbeta integrerat med stress, muskuloskeletala besvär, diabetes/njursjukdom, hjärt-/kärlsjukdom, luftvägssjukdom, cancer och reproduktion.

Forskningen spänner från metodutveckling och studier av patomekanismer till intervention och design. En övergripande forskningslinje är riskbedömning och riskhantering. En central uppgift för centret är att skola en ny generation forskare.

Metalund är ett så kallat FORTE-centrum (FORTE = forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). FORTE-centra är särskilt utvalda starka forskningsmiljöer som FORTE stödjer långsiktigt.

Samarbetet fortsätter...

Sidansvarig: