Programstöd för äldre i arbetslivet

Forskare vid Metalund har i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet beviljats ett programstöd för forskning om äldre i arbetslivet. Programmet heter Möjliggöra deltagande, hälsa och välbefinnande hos äldre anställda - för ett hållbart och inkluderande arbetsliv. Programstödet är på 3+3 år, med en finansiering på 2 miljoner per år.

Sammanfattning
Hållbara strategier för ett förlängt arbetsliv (>65 år) måste beakta både arbetsförhållanden, hälsoaspekter och förhållanden utanför arbetet. Men det finns kunskapsluckor vad gäller vilka faktorer i och utanför arbetet som predicerar ett förlängt deltagande i arbetslivet, liksom kring hälsokonsekvenserna av ett sådant förlängt deltagande.

Vi kommer att genomföra en serie befolkningsbaserade uppföljningsstudier för att studera dessa förhållanden, med beaktande av skillnaderna i den arbetande befolkningen med avseende på ålder, kön och socioekonomi. Dessa aspekter studeras vidare i en serie kvalitativa studier som systematiskt identifierar dimensioner i arbetslivet som interagerar med åldrandeprocessen och undersöker individuella strategier för ett hållbart arbetsliv, samt attityder hos chefer och HR-ansvariga.  Slutligen kommer vi att använda denna nya kunskap för att modifiera existerande/föreslagna strategier för ålders- och karriärsplanering samt utbilda HR-ansvariga och chefer i dessa. Effekterna kommer att testas i en randomiserad studie. Vi kommer också att, med en aktionsorienterad forskingsansats, arbeta med att utveckla strategier för ett hållbart arbetsliv för äldre anställda i små och medelstora företag.

Forskningsteamet är mångvetenskapligt, med lång erfarenhet av epidemiologisk forskning och interventionsforskning.

Sidansvarig:  | 2015-11-06